PRIVAATSUSTEADE 

 

OKO Restoranid OÜ (edaspidi “meie”) hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me teie andmetega teeme.  

 

 1. Kes me oleme? 

 1. Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame? 

 1. Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita? 

 1. Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme? 

 1. Kellega me teie andmeid jagame? 

 1. Kui kaua me teie andmeid säilitame? 

 1. Millised on teie õigused seoses oma andmetega? 

 

 

Kes me oleme? 

OKO Restoranid OÜ (Ranna tee 3, Tallinn 12112, Reg. nr. 12046361, KMKR. EE101423890) on restoranide grupp, kuhu kuuluvad NOA, NOA Chef’s Hall, Tuljak, Paju Villa ja OKO restoranid Tallinnas ja Viimsis.  

 

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest. 

 

Kui teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust: family@siigur.ee 

 

 

Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame? 

 

Me kogume teie kohta järgmisi andmeid: 

 

 • isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi,  

 • kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress 

 • turvakaamera salvestised – juhul kui külastate ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed  

 • andmed isiklike eelistuste kohta 

 

Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles. 

 

Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita? 

 

Kasutame teie andmeid teie poolt tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks: 

 

 • isiklikud andmed – neid andmeid vajame teie isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline, et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis 

 

 • kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse võtmiseks. Eelkõige võtame ühendust telefoni või e-posti vahendusel. 

 

 • andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest lähtuvat teenust.  

 

 

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme? 

 

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele: 

 

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut  

 

 • teie nõusolek - kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta 

 

 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi  

 

 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine 

 

 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale) 

 

 • muul seadusega lubatud alusel. 

 

 

 

Kellega me teie andmeid jagame? 

 

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik: 

 

 • Meie tütar ja sidusettevõtted: võime teie isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus. 

 • Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid; 

 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks; 

 • Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud; 

 • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames. 

 

Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus. 

 

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud. 

 

Kui kaua me teie andmeid säilitame? 

 

Säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks. 

 

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:  

 

 • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid 

 

 

 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks 

 

 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu 

 

Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud. 

 

 

Millised on teie õigused seoses oma andmetega? 

 

Teil on andmesubjektina järgmised õigused: 

 

1. Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse. 

2. Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.  

3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne). 

4. Õigus töötlemise piiramisele –  teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas). 

5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.  

6. Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. 

7. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui olete teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel. 

Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil family@siigur.ee. 

 

Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.